không giới hạn
đăng ký sớm
phần quà đăng ký
Tổng người đăng ký : 312833
  • Phần quà đạt mốc tương ứng sẽ được trao cho tiên lữ trong ngày đầu ra game
  • Tiên lữ cần phải đăng nhập vào game để nhận quà
  • Khi số người đăng ký đạt mốc nào, sẽ nhận được toàn bộ quà của các mốc trước
môn phái
tula
đặc sắc